Twój koncept, Twój produkt i nasza odpowiedzialność

Nasza pomoc, polega na tworzeniu marek własnych, które po dogłębnej analizie rynkowej tworzą do-datkową wartość dla Twojej firmy. Ułatwiamy zarządzanie marką własną przy zwiększeniu zysków z niej płynących. Jesteśmy zaufanym partnerem na rynku AGD, posiadającym wiedzę, doświadczenie i krea-tywność, z których wynika sukces Twojej firmy.

Możesz zdecydować, w jakim stopniu Twoja organizacja będzie zaangażowana w rozwój i działanie kon-cepcji marki własnej. Jesteśmy elastyczni – a model naszego partnerstwa opiera się na Państwa życze-niach i potrzebie zaangażowania. Poświęcaj mniej czasu i mniej zasobów na zakup, dostawców, zaopa-trzenie i logistykę, a zamiast tego pozwól naszemu zespołowi opracować podstawę dla Twojego wzrostu i zysku w obszarze AGD.

Zostań naszym partnerem i skorzystaj z profejsonalnej wiedzy ekspertów.

Pozwól Adexi zarządzać Twoją marką własną – To kosztuje jedynie od 5%

Basic

– do 10 produktów

Zarządzanie I zakupy

Przejęcie istniejącej konfiguracji marki własnej i operacji na podstawie aktualnych umów producenta. Nie optymalizuje-my konceptu Private Label, ale zarządzamy zasięgiem, wykorzy-stując istniejące oznakowania produktów, umowy z dostaw-cami i model logistyczny.

Outsourcing zadań I zwolnienie czasu

Przekaż pochłaniającą czas i za-soby operację Private Label naszemu doświadczonemu i doświadczonemu zespołowi specjalistów. Uwolnij zasoby w swojej organizacji i pozwól Adexi obsługiwać twój koncept.

Stopień zaangażowania

 • Możliwość rozmowy z producentem przez nasze Chińskie biuro
 • Zarządzanie dokumen-tami, przechowywanie I analiza.
 • Zapewnienie jakości produktów w labora-toriach badawczych i poprzez inspekcje
 • 100% monitoring do-staw, gwarantujący dostawę na czas
 • Dopasowany Adexi Supply Chain Model
Læs mere

Premium

10 – 25 produktów

Optymalizacja

Przejęcie istniejącego programu Private Label, w którym współ-pracujemy, koncentrując się na optymalizacji / adaptacji kon-cepcji. Przeprowadzamy dokład-ną analizę biznesową, a następ-nie usprawniamy koncepcję i skład produktu. Określasz, czy chcesz brać udział w tworzeniu projektu i koncepcji

Obniżenie cen i optymalizacja konceptu

Dzięki Adexi jako partnerowi oszczędzasz czas, przekazując ciężką pracę nad zasobami na-szemu zespołowi specjalistów. Tworzymy zwiększoną rentow-ność poprzez optymalizację, projektowanie i rozwój koncep-cji oraz niższe ceny zakupu w oparciu o naszą operację ilo-ściową. Zawsze proponujemy umowy otwarte (w razie potrze-by 100% przejrzystości ceny).

Stopień zaangażowania

 • Zakupy są zawierane z dostawcami zatwierdzo-nymi przez Adexi
 • Możliwość rozmowy z producentem przez na-sze Chińskie biuro.
 • Zarządzanie dokumen-tami, przechowywanie I analiza.
 • Zapewnienie jakości produktów w laborato-riach badawczych i po-przez losowe inspekcje
 • 100% monitoring do-staw, gwarantujący do-stawę na czas
 • Dopasowany Adexi Supply Chain Model
Læs mere

Optimum

20 – 40+ produktów

Optimum

Rozwój I wykorzystanie poten-cjału

Bliskie partnerstwo na rzecz rozwoju koncepcji Private Label, którą definiujemy i optymalizu-jemy na podstawie rozległych analiz rynku i wglądu w Twoją firmę. Nasi specjaliści opracują nową, tworzącą wartość sferę w kompleksowym rozwiązaniu: nasz dział graficzny projektuje wszystko od pakowania i wysta-wy produktów po materiały internetowe.

Kupujemy asortyment od czo-łowych dostawców jakości, a także organizujemy dokumenta-cję i dostawę zgodnie z Twoimi potrzebami. Skoncentruj się na wydajności poprzez ewaluację i bieżącą optymalizację koncepcji Private Label

Rozwój biznesu z marką własną

Możemy zapewnić kreatywność i wiedzę o produktach za pośred-nictwem wyspecjalizowanego zespołu specjalistów, dzięki czemu możemy stworzyć plat-formę biznesową, która zapewni Twojej firmie przewagę konku-rencyjną na rynku. Współpraca z marką Private Label pozwala zaoszczędzić zasoby i czas zwią-zany z działaniami i rozwojem. Skorzystaj z naszych zakupów od czołowych producentów AGD i uzyskaj niższe ceny zakupu. Zaw-sze proponujemy umowy otwar-tej księgi (100% przejrzystości ceny, jeśli jest taka potrzeba).

Stopień zaangażowania

 • Analiza biznesu i rynku w celu opracowania indywi-dualnej koncepcji Private Label
 • Zakupy są zawierane z do-stawcami zatwierdzonymi przez Adexi
 • Twoje zaangażowanie w dialog z producentami jest dostosowane do Twoich wymagań (wizyty, inspek-cje itp.)
 • Możliwość rozmowy z pro-ducentem przez nasze Chińskie biuro
 • Zarządzanie dokumentami, przechowywanie I analiza.
 • Zapewnienie jakości pro-duktów w laboratoriach badawczych i poprzez lo-sowe inspekcje
 • 100% monitoring dostaw, gwarantujący dostawę na czas
 • Dostarczanie kreatywnych kompetencji w odniesie-niu do rozwoju projektu i konceptu
 • Dopasowany Adexi Supply Chain Model
Læs mere

Uzyskaj prezentację wartościowej koncepcji Private Label zaadaptowanej w 100% do swojej koncepcji biznesowej. Poświęć kilka minut na wypełnienie ankiety ze swoimi życzeniami i pomysłami, a my skon-taktujemy się z Tobą w krótkim czasie.

By using this website you agree to the use of cookies more information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk