Surowe wymagania jakościowe gwarantują najlepszy produkt

Nasze surowe wymagania jakościowe oznaczają, że dostawcy muszą spełnić wiele warunków wstępnych, zanim rozpocznie się jakakolwiek współpraca. Wszyscy nasi producenci przechodzą kompleksowy audyt, dzięki czemu możemy określić, czy spełniają nasze wysokie standardy i wymagania.

Nasi inżynierowie w Chinach prowadzą ścisły dialog z dostawcami przez cały okres produkcji, aby za-pewnić uzyskanie i prawidłową dokumentację. Przed wysyłką wszystkie produkty przechodzą test jako-ści, koncentrując się na budowie i wydajności produktu. Nasza dokładność i gwarancja jakości w całym łańcuchu dostaw to gwarancja dobrego produktu.

Analiza dostawców

Przed rozpoczęciem handlu zatwierdzony audytor zewnętrzny odwiedza fabrykę producenta w celu przeprowadzenia audytu. Na podstawie ankiety fabrycznej Adexi ocenia, czy chcemy nawiązać współ-pracę z danym producentem. Jeśli producent zostanie zatwierdzony, współpraca może się rozpocząć. Alternatywnie, oceniamy, czy producent może podnieść swój poziom w akceptowalnym czasie. Jeśli tak, prowadzi to do nowej ankiety fabrycznej.

Audyt przeprowadzany jest zgodnie ze stałym procesem, który koncentruje się na bezpieczeństwie i jakości produktu. Zadowalająca analiza producenta obejmuje następujące elementy:

 • IQC (Incoming Quality Control)
 • Kontrola producenta i linii produkcyjnej
 • OQC (wychodząca kontrola jakości)
 • Kontrola laboratoryjna
 • Zadowolenie klienta i skargi
 • Zarządzanie materiałem RoHS
Læs mere

Kontrakty

Aby zapewnić powszechne zrozumienie współpracy, Adexi i producent podpisują umowę na zakup. Jest to przygotowane dla każdego produktu i jest szczegółowym opisem umowy. Kontrakt zakupu opisuje, jakie zatwierdzenia i certyfikaty są podpisywane przez producenta. Kierujemy się Dyrektywą CE, w wy-niku której ustalamy wymagania m.in. dla LVD, EMS, RoHS i REACH.

Umowa dotyczy również innych kwestii, takich jak:

 • projekt
 • dostawa
 • grafika
 • Specyfikacja techniczna
 • packaging details
 • AQL
 • formularz dostawy
Læs mere

Legalizacja I certyfikaty

Adexi podejmuje odpowiedzialność za zapewnienie, że zatwierdzenia i certyfikaty są przestrzegane zgodnie z odpowiednimi przepisami. Z biura Adexi w Shunde w Chinach inżynierowie prowadzą stały dialog z producentem, który zapewnia, że produkt spełnia wymagania rynku europejskiego.

Dokumentacja jest przechowywana przez Adexi i może być dostarczona w dowolnym momencie na żądanie. Duński Urząd ds. Weterynarii i Żywności przeprowadza wyrywkowe kontrole zatwierdzeń dla wybranych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów mających styczność z żywnością. Na podstawie tych wizyt Adexi posiada Elite Smiley.

 

Læs mere

Zarządzanie archiwum

W razie potrzeby Adexi może stale przesyłać dokumentację do serwera klienta, zapewniając w ten spo-sób, że archiwa dokumentów są zawsze aktualizowane i utrzymywane.

Jeśli nie masz interesu w zajmowaniu się dokumentacją, Adexi może zarządzać magazynem i zarządzać nim. Całą dokumentację można udostępnić w dowolnym momencie.

Læs mere

Kontrola jakości

Przed wysyłką produktów z Chin są one testowane pod kątem naszych rygorystycznych wymagań.

Próbki testowe są wysyłane do laboratorium testowego Adexi w Chinach. Niektóre są zdemontowane i poddawane kompleksowej analizie technologicznej, aby określić, czy produkt jest właściwie skon-struowany i czy spełnia odpowiednie normy produktu.

Inne próbki są poddawane testowi wydajności, który ocenia, czy produkt spełnia wymagania jakościo-we Adexi w odniesieniu do wydajności.

Następnie do producenta wysyłane jest sprawozdanie, a dialog jest wznawiany, jeśli produkt ma pro-blemy, którymi należy się zająć.

Wszystkie zamówienia muszą przejść ostateczną kontrolę losową. Przed załadowaniem gotowych pro-duktów, producent otrzymuje wizytę od zewnętrznego auditora, który sprawdza przesyłkę zgodnie ze stałym procesem kontroli. Jeśli zamówienie zostanie zwolnione, certyfikat wysłany do producenta umożliwia wysłanie zamówienia. Jeśli tak nie jest, skontaktujemy się z firmą Adexi i wspólnie z produ-centem uzgodnimy poprawki i nową ostateczną kontrolę losową.

Podczas końcowej kontroli wyrywkowej badane są następujące parametry:

 • AQL
 • Opakowania i kosmetyka
 • Pomiary i pomiary danych
 • Wewnętrzne i główne elementy
Læs mere

Bierzemy odpowiedzialność

Jako jeden z głównych importerów urządzeń elektrycznych w Europie zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności. Pracujemy w ukierunkowany sposób, aby poprawić warunki społeczne naszych chińskich dostawców. Ponadto program Adexi stanowi część systemu przekazywania odpadów elektro-nicznych, którego celem jest gromadzenie i usuwanie odpadów elektronicznych oraz zachęcanie do recyklingu i zrównoważonego rozwoju.

Amfori Business Social Compliance Initiative

Od 2010 roku Adexi jest członkiem Amfori (dawniej FTA), która jest wiodącą globalną organizacją otwartego i zrównoważonego handlu. Amfori ma na celu przyspieszenie dobrobytu ludzi, otwarcie handlu i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych. Nazywają to Handlem z Celem.

Poprzez Amfori, Adexi jest członkiem europejskiej inicjatywy BSCI, która wspiera firmy w promowaniu handlu i warunków społecznych w ich globalnych łańcuchach dostaw.

Jako członek, Adexi zobowiązuje się przestrzegać kodeksu, który bierze za punkt wyjścia główne mię-dzynarodowe konwencje dotyczące ochrony siły roboczej. Wytyczne BSCI wdrażają wiodące standardy MOP, ONZ i OECD.

Dzięki członkostwu w BSCI, Adexi ma obowiązek zapewnić odpowiedzialne warunki pracy. Odbywa się to poprzez kontrole fabryczne, w których niezależni inspektorzy badają warunki pracy. W przypadku, gdy dostawcy nie przestrzegają zasad, członkowie BSCI są odpowiedzialni za pomoc dostawcy.

Adexi kontynuuje prace nad pozyskaniem jak największej liczby producentów, aby nawiązać współpracę z BSCI, a tym samym poprawić globalne warunki pracy.

Więcej informacji na temat Amfori BSCI można znaleźć na stronie internetowej organizacji www.amfori.org. 

CE/Approvals

Adexi spełnia Dyrektywę CE dla wszystkich produktów, które wprowadzamy na rynek i dostarczamy. Dyrektywa CE jest podstawowym prawodawstwem dotyczącym całego obszaru bezpieczeństwa produk-tu. Dyrektywa obejmuje szeroki zakres norm, przepisów i obszarów, takich jak bezpieczeństwo elek-tryczne, bezpieczeństwo użytkowników, bezpieczeństwo ekologiczne i bezpieczeństwo żywności.

Przestrzegamy dyrektywy, ponieważ jest ona określona w Danii i jest wspólnym wymogiem UE. W nie-których przypadkach mogą obowiązywać specjalne wymagania krajowe, których przestrzegamy. Wszyst-kie wymagania dotyczące uwierzytelniania są udokumentowane przez autoryzowane, niezależne labo-ratoria badawcze.

Za zgodą Adexi może często spełniać określone zatwierdzenia lub lokalne znaki homologacji.

Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Jako importer produktów elektrycznych i elektronicznych Adexi zobowiązuje się zorganizować i sfinan-sować zwrot i przetwarzanie odpadów elektronicznych.

WEEE to unijna dyrektywa w sprawie odpadów, która zachęca do ekologicznych produktów, zrównowa-żonego rozwoju i recyklingu. W Danii za dyrektywę odpowiada Ministerstwo Środowiska i Żywności, a za odpowiedzialny organ odpowiedzialny jest Duński System Odpowiedzialności za Producenta. Zarzą-dzamy naszą odpowiedzialnością za odbiór w całej Europie za pośrednictwem WEEE Europe.

Zbierania WEEE generuje dużą ilość odpadów elektronicznych, które są ponownie wykorzystywane w produkcji nowych produktów. Ogranicza to ilość odpadów elektrycznych, które należy usunąć.

By using this website you agree to the use of cookies more information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk